La Junta de Govern Local aprova l'adjudicació del contracte d'obres de climatització del Museu Faller

També s'han aprovat diferents obres de millora a la futura alcaldia de Cases de Bàrcena, al xalet del Doctor Bartual i a l’Alqueria dels Moros.

La Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte d'execució de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller, per un termini de duració de sis mesos. Així mateix, també s'ha aprovat la concessió d'una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València, l'ampliació de terminis per a l'execució d'obres de millora a la futura alcaldia de Cases de Bàrcena, al xalet del Doctor Bartual i a l’Alqueria dels Moros, així com el projecte de l'edifici de vigilància i control d'accés a la planta potabilitzadora de La Presa (Manises).

D'esta manera, s’ha adjudicat el contracte d'execució de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller, per un termini de duració de sis mesos. L'import del contracte ascendix a un total de 531.913,34 euros. Així mateix, per estes obres de reforma i adequació, també s'ha aprovat la suspensió del cobrament del preu públic per entrada per a visitar el Museu Faller de València, fins al pròxim 1 d'octubre.

Durant la Junta de Govern Local, també s'ha aprovat l’ampliació de terminis per a l'execució de l'obra de millora de la fusteria exterior i vidres en la futura alcaldia de Cases de Bàrcena, la qual disposa d'un pressupost total de 30.821,96 euros. A més, s'han ampliat els terminis per a l'execució de l'obra de reconversió de font en el xalet del Doctor Bartual, que té un preu total de 27,963,74 euros, així com per a l'execució de l'obra de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros fins al pròxim 30 de setembre, a causa de la necessitat i obligatorietat de prendre dades per arqueologia. La inversió d'esta obra, aprovada el passat 15 de juny de 2018, ascendix a un total d'1.529.436,69 euros.

Així mateix, s'ha aprovat la concessió d'una subvenció de 11.000 euros a la Federació d'Associacions de Veïns de València per a finançar la realització de la Setmana Ciutadana, que es va celebrar entre el 17 i el 23 de juny de 2019. D'altra banda, també ha acordat abonar les despeses de menjador inclosa dins del Programa d'Atenció a Menor, amb base en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València. Les despeses hui aprovats ascendixen a 123.268,50 euros en concepte d'ajudes de menjador concedides i justificades el mes d'abril de 2019.

ALTRES APROVACIONS

D'altra banda, també s'ha aprovat el projecte de l'edifici de vigilància i control d'accés a la planta potabilitzadora de La Presa (Manises), l'import total de la qual ascendix a 286.825,84 euros. Així mateix, s'ha encarregat l'execució de les obres a l'empresa EMIVASA, actual gestora del servici de proveïment d'aigua potable a la ciutat de València, amb un termini d'execució de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà al de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig.

De la mateixa manera, també ha quedat aprovat el Pla de Seguretat i Salut de les obres de conversió en zona de vianants del carrer Arquebisbe Olaechea encreuament amb el carrer Sant Marcelino, així com els nomenaments del seu director d'obra i el coordinador en matèria de seguretat i salut. També s'ha adjudicat el contracte menor del servici de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant el subministrament i instal·lació de bancs al barri de Extramurs, per un import de 673,63 euros.

A més, la Junta de Govern Local ha acordat l'autorització de les obres a les parades número 97 a 100 de la zona de baixos 1,5 metres del Mercat Central, a les parades número 90 a 94 de la zona de baixos fila del Mercat Municipal de Russafa, així com a les parades números 60 i 61 de la zona general del Mercat Municipal de Castella.

Etiquetes: Museu faller

Festes de València Ayuntamiento de València